Kommunen – fredede og bevaringsværdige bygninger

Kommunen skal på baggrund af det indsendte materiale kunne tage stilling til projektet. Derfor skal ansøgningen indeholde nogle præcise oplysninger. Projektet skal overholde en evt. lokalplans og bygningsreglementets bestemmelser, og fravigelser i form af dispensationsansøgninger skal begrundes.

De fleste kommuner vil gerne have ansøgningen indsendt vi fællesportalen Byg og Miljø: bygogmiljoe.dk

Tegningsmaterialet viser projektet med højder og samspillet mellem den eksisterende bygning og det nye. I selve andragendet angiver man grundens størrelse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens højde- og afstandsforhold og en beregning af bebyggelsesprocenten. Andragendet skal også indeholde oplysninger om materialer og konstruktioner. Man skal huske at skrive, hvad fx tilbygningen skal anvendes til med de forskellige rumfunktioner, og hvorfor man synes, at det er en god ide at bygge til. Endelig er det vigtigt at skrive, at huset er fredet eller bevaringsværdigt, da bygningsreglementets bestemmelser om energiforbrug m.v. ikke gælder for disse huse.

Nedrivning af et bevaringsværdigt hus kræver altid tilladelse fra kommunen.

Husk, at man ikke må gå i gang med at bygge, før byggetilladelsen foreligger.

Se eksempel på myndighedsprojekt og andragende 

Når byggeriet er afsluttet

Når et byggeprojekt afsluttes, skal man sende en underskrevet erklæring til kommunen på, at bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser sammen med dokumentation for de tekniske forhold. Erklæringen har en fast form, som fremgår af bilag 8 i BR10. Denne erklæring fritager kommunen for at kontrollere, om fx de statiske beregninger, der i en byggetilladelse er stillet krav om, nu også er lovligt udført. Erklæringen indgår også som dokumentation i forbindelse med et senere salg.

Samtidig skal indsendes en færdigmeldingsblanket, som man typisk har fået tilsendt sammen med byggetilladelsen.